Trivselregler

LJUDNIVÅ

Visa hänsyn och tänk på grannarna. Sänk ljudnivån och undvik tvätt och/eller kraftigt spolande efter klockan 22.00. Det skall även vara tyst ute på gården efter klockan 22.00. Vid klagomål på störning ta först kontakt med vederbörande för diskussion – som första åtgärd. I andra hand kontaktas styrelsen.

Vid återkommande allvarliga klagomål kan bostadsrättshavare förlora sitt medlemskap i föreningen och tvingas sälja bostadsrätten enligt Bostadsrättslagen och Brf Sporren 4 – föreningsstadgar enligt nedan:

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

14 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas ska bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset.

FÖRVERKANDEANLEDNINGAR

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning när:

19 § pkt 5. Lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 14 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåts till i andra hand vid anavändning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare.

Ett riktmärke är att det ska vara en “normal” ljudnivå efter kl 20.00 och efter 22.00 ska det vara tyst, oavsett veckodag. Detta gäller samtliga och det omfattar även användandet av uteplatsen och balkonger. Någon enstaka fest i sena timmen är väl alla förunnad men låt oss acceptera den som ett trevligt undantag, inte en regel.

GRILLNING

Vid grillnig på vår gemensamma uteplats bör man, förutom ovanstående, tänka på att ta hand om allt skräp. Det som inte kan/bör slängas i vår miljöstation ska tas omhand på lämpligt sätt och INTE lämnas utanför behållarna!

CYKELRUMMET

Vårt cykelrum är litet och avsett för cyklar – man får inte ställa dit barnvagnar eller annat.