Rutiner och tilldelning av parkeringsplatser i Brf Sporren 4

Om parkeringsplats önskas görs det genom att till styrelsen skriftligt ansöka om p-plats. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum.

I de fall en parkeringsplats inte kan erbjudas omgående kommer styrelsen att föra kölista för att på ett rättvist sätt kunna fördela parkeringsplatser i den turordning medlemmar ställt sig i kö.

Varje hushåll har rätt att hyra 1 parkeringsplats. Ett hushåll kan hyra en extra parkering i mån av plats. Dessa platser hyrs ut på särskilt kontrakt.

Om ledig parkeringsplats finns, ska styrelsen snarast erbjuda den medlem i Brf som stått i kö att hyra denna, enligt följande rutin:

 • Först den som redan har parkeringsplats och har anmält intresse för att byta från nuvarande parkeringsplats till en annan. Den som först anmält intresse för byte erbjuds först o.s.v. Vid byte av parkeringsplats avslutas kontraktet för tidigare parkeringsplats samma datum som tillträdet till den nya vinner laga kraft. Medlemmen står själv för den administrativa kostnaden för bytet.
 • Därefter erbjuds den som stått längst på kölistan den outhyrda parkeringsplatsen, under förutsättning att övriga paragrafer i avtalet för parkeringsplats är uppfyllda. Avstår denne ska nästa medlem erbjudas platsen, o.s.v. Den medlem som avstår erbjuden parkering, flyttas till sista plats i kölistan .
 • Styrelsen svarar för kölistan och ska, vid förfrågan från föreningens medlemmar, kunna ange på vilken plats i turordningen som medlemmen står.
 • Om outhyrda parkeringsplatser finns kan styrelsen besluta att de kan hyras av medlem som redan disponerar en plats. Dessa platser hyrs ut med 30 dagars uppsägningstid från föreningens sida. Den medlem som hyrt en extra plats längst sägs upp först o.s.v.

Uppsägningstiden är 1 månad om inget annat uppges. Då en medlem flyttar sägs avtalet upp på datum för överlåtelse.

Om styrelsen direkt kan förmedla ny hyresgäst ur kön erlägger den hyresgäst som säger upp avtalet endast hyra för uppsägningsmånaden, och den nya hyresgästen erlägger hyra fr.o.m. den därpå följande månaden.

Samtliga parkeringsplatser är till för uppställning av bil som nyttjas av boende i brf Sporren 4, används parkeringsplatsen till annat upphör nyttjanderätten.

Föreningen svarar för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning av infartsväg till bilplatsen medan det åligger medlemmen att svara för dessa uppgifter i vad avser själva bilplatsen.

 • För att få hyra en parkeringsplats måste medlemmen inneha ett motorfordon såsom bil, lätt lastbil eller motorcykel. Andra slag av fordon eller enbart förvaring av tillhörigheter tillåts inte. Fordonet måste rymmas inom en P-ruta.
 • Fordon som ges rätt till parkeringsplats ska vara i körbart skick, skattat, besiktigat, och får ej läcka miljöfarliga vätskor.
 • Uppsägningstiden är 1 månad och uppsägningen sker skriftligen till  styrelsen.
 • Parkeringsplats anvisas enligt turordning i kön och beslutet går ej att överklaga.
 • Byte av parkeringsplats mellan medlemmar får göras, dock måste styrelsen meddelas så att nya kontrakt kan skrivas.
 • Andrahandsuthyrning av p-platser är inte tillåtet. Bryter man mot detta riskerar man att utan varning sägas upp från platsen med omedelbar verkan.
 • Parkeringsplatsen övergår inte vid försäljning av lägenhet.
 • Parkeringsplatsen gäller inte vid andrahandsuthyrning av lägenhet. Medlem i Brf Sporren 4 som hyr ut sin lägenhet i andrahand förlorar nyttjanderätten till hyrd parkeringsplats under den period hon/han inte bor i föreningen.
 • Hyresgäst med andrahandskontrakt i Brf Sporren 4 har rätt att hyra parkeringsplats först om ingen medlem står i kö. Finns en plats ledig, upprättas ett korttidskontrakt. Kontraktet löper på en månad och med en kalendermånads uppsägningstid. Om ordinarie medlem ställer sig i kö, äger föreningen rätt att säga upp korttidskontraktet med hyresgästen som hyr i andrahand.
 • I mån av lediga parkeringsplatser finns möjlighet att hyra extra plats på korttidskontrakt. Kontraktet löper tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid.
 • Missbruk av reglerna kan leda till omgående uppsägande av hyresavtal.

/ enl Bostadsrätterna som är en rikstäckande organisation för svenska bostadsrättsföreningar